سنگ کورین اورانوس – تاریخچه تولید و نمونه سمپل اورانوس

سنگ کورین اورانوس

یکی دیگر از تولیدکنندگان داخلی موفق سنگ مصنوعی کورین ، شرکت اورانوس می باشد.

تاریخچه سنگ کورین اورانوس

شرکت سنگ مصنوعی اورانوس نیز با توجه به نیاز کشور به این نوع محصول فعالیت خود را از سال ۱۳۸۲ دراین زمینه آغاز نمود و به یکی از برندهای محبوب کورین ایرانی تبدیل شد.

شرکت سنگ اورانوساین شرکت توانست درمدت اندکی بعد از تاسیس و بهره برداری در زمینه ساخت این نوع سنگ به موفقیت های چشمگیری دست یابد و با تکیه بر کارشناسان داخلی و خارجی توانست این نوع سنگ را در ابعاد و اشکال مختلف و تنوع رنگی بسیار تولید کند و در زمینه بازاریابی این محصول چه در داخل و چه در خارج از کشور به موفقیت های چشمگیری دست یافت.

شرکت ایرانی کورین اورانوسشرکت سنگ مصنوعی اورانوس در طی چند سال گذشته علیرغم تمام مشکلات اقتصادی روندی روبه رشد را طی نموده و در زمینه رشد این صنعت و اشتغالزایی سهمی چشمگیر را ایفا نموده است.